Visie

Avalon is de benaming die is aangereikt voor het nieuwe tijdperk. De gehele mensheid maakt hiervoor simultaan haar sprong in de evolutie die ervoor gaat zorgen dat niet meer de individuele weg naar verlichting maar de collectieve verlichting van de gehele beschaving mensheid centraal staat. Door deze collectieve synthese in bewustzijn zal het lager zelf, wat bestaat uit het ik-ego, opgaan in het kosmische bewustzijn, het hoger zelf. Hierdoor ontstaat er een non-dualistisch evenwicht ook wel christusbewustzijn of eenheidsbewustzijn genoemd, welke zich dan in de bewuste geest van de gehele mensheid manifesteert. Hierdoor transformeert het persoonlijk ik-ego bewustzijn in het wij-ego wat als basis dit eenheidsbewustzijn in zich draagt. Deze collectieve bewustzijnstransformatie vraagt echter ook om een nieuwe leefwereld.


Op dit moment van schrijven is de wereld in een staat van collectieve verandering. Zij is door extreme polarisaties in een dualistische strijd verwikkeld die de noodzaak bloot legt dat de wereld waarin geleefd word niet meer aansluit op de groeiende mensheid en haar natuurlijk bronnen. De in de loop van de geschiedenis dualistisch gefundamenteerde ontstane systemen, structuren en de wijze waarop we met de aarde, de natuur en alles wat daarin leeft omgaan zijn verouderd en bieden geen stabiele levensvatbaarheid voor de toekomst.  Voor de nieuw geboren mens laten we momenteel een flora en fauna achter die een somber toekomstperspectief in zich draagt. Om verder te evolueren, zodat de mens haar ware opdracht die ten grondslag ligt aan het leven zelf te volbrengen, welke bestaat uit de cyclus van de karmische ziel te doorleven en te voltooien en zo meehelpt de kosmos als bewustzijn te laten groeien, zijn drastische veranderingen nodig. Al het leven wat gecreëerd word is geschapen met dit achterliggende doel. Het is de evoluerende werking van de kosmos zelf om eeuwig uit te dijen. Middels ons verweven maar versluierd kosmisch bewustzijn zowel op microkosmisch als op macrokosmisch niveau lopen we onze weg meestal op een onbewuste manier. We verruimen echter al gaande weg door te groeien en ons te ont-wikkelen als individu en als collectief, ons eigen en tegelijkertijd het kosmisch bewustzijn. Zo helpen we de kosmos als energetisch bewustzijn verder uit te dijen wat de intentie en werking is van het licht zelf. Dit is geen visie die gestoeld is op persoonlijk perspectief. Het is de evoluerende energetische werking van het scheppend vermogen van de kosmos zelf.

Uiteindelijk komt elk mens aan bij de voltooiing van zijn incarnatiecyclus waarin hij/zij vanuit onvoorwaardelijke overgave in symbiose treed met de inspiratiebron vanwaaruit het licht en haar instrument, de goddelijke wil, haar aansturing verzorgt. Wanneer deze onvoorwaardelijke overgave gerealiseerd is, is de mens een onpersoonlijk instrument geworden. Om thuis te kunnen komen in het licht is verstilling van de psyche en de werking doorzien van het ik-ego als eerste stap noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn er door het licht net zoveel wegen en manieren gecreëerd als dat er mensen zijn. De nog onbewuste/versluierde mens denkt vanuit zijn lager zelf deze wegen zelf te creëren middels zijn eigen zogenaamd vrije gedachtewereld maar dat gebeurt alleen zolang het voor de mens nodig is dat het ik-ego zijn/haar gedachte beïnvloed/leidt. Het is echter niet de persoonlijke wil maar de goddelijke wil, die de inspiratiebron van de mens vormt die alleen dat op aarde creëert en manifesteert wat overeenkomstig is met het kosmisch plan. Dat alleen heeft weet waarvoor het creëert en waartoe het dient. Elke weg en elke vorm waarin dit gebeurt hoort erbij. De mens oordeelt daarover. Het licht niet. Om dit waarlijk te gaan begrijpen vormt het kosmosofisch gedachtegoed het fundament van al het gecreëerde leven. Dit gedachtegoed kenmerkt zich door ontwikkeling en het verruimen van ( goddelijk )  begrip voor de gehele schepping in de wetenschap dat alles precies is zoals het hoort te zijn. Of we nu de reden achter alles wat er in ons leven plaatsvind bewust weten of niet, de werking van het licht schuilt achter elke verschijningsvorm en projectie. Wat we zien, voelen en ervaren hoort allemaal tot het kosmisch plan en haar schepping. Vanuit dit begrip en perspectief kan men uiteindelijk niet meer oordelen over de schepping want wanneer Waar Begrip wordt gerealiseerd is daarmee gelijktijdig de persoonlijke visie die was opgedaan en gevoed werd door het ik-ego opgelost in een wij- ego.  Wie over de schepping en alles wat hierbinnen plaatsvind oordeelt, begrijpt de schepping (nog) niet. Het licht begrijpt dat, zij begrijpt haar creatie en laat dit zijn.  

In de verstilling van de psyche ontwaakt uiteindelijk bij iedereen de stille stem van het hart welke de stem van het licht vertegenwoordigt die als leidraad de mens haar weg laat bewandelen op de weg naar huis. Als individu en als gehele beschaving. Om te helpen deze sprong in de evolutie te realiseren en te begrijpen zodat vanuit begrip en op bewuste wijze de weg van het opgaan in het licht bewandelt gaat worden is er de kosmosofie aangereikt. Het vormt de goddelijke visie vanuit de kosmos op de mens. De menselijke interpretatie van het kosmisch goddelijke zal straks samen met de oude aarde onze geschiedenis geworden. In het nieuwe tijdperk Avalon vormt de kosmische visie het fundament voor al het leven wat er in de kosmos bestaat. Deze visie met als nieuwe fundament het collectieve non-dualistisch eenheidsbewustzijn bied ruimte voor en inspireert elke weg vanuit liefde-wijsheid die maar gelopen kan worden in het leven. In al haar kleuren, talen en vormen. De ware rust die men in zichzelf vanuit het groeiend oordeelloos begrip voor de hele schepping gaat integreren en realiseert is de basis en het kosmosofisch fundament van het tijdperk Avalon.